SÄKRING AV GRAVVÅRD

Gravstenssäkring & besiktning av gravvårdar

Med tiden kan gravstenar bli instabila och riskera att falla vilket inte bara medför en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården utan det kan även bli en säkerhetsfråga för besökare. Därför är det inte bara viktigt utan även ett krav att stenarna på kyrkogården är stabila och kontrolleras vart femte år. Vi på EVSA erbjuder ett helhetskoncept för provning och säkring av gravvårdar där vi förhåller oss till Centrala Gravvårdskommitténs normer (CGK). Detta innebär att vi kan göra allt från start till slut eller bara hjälpa till där vi behövs.

Järle fästet

Vi på EVSA AB använder oss av Järle fästet som är ett svensktillverkat fäste av hög kvalitet som följer CGK:s krav och lämnar en garanti på fästets funktion i 25 år. Det finns två olika varianter av fästet som gör att vi alltid kan montera oavsett om det är en normalstor gravsten eller en större grusgrav med lång sockel. Järle fästet spänns fast mot sockeln vilket innebär att det inte blir någon åverkan på sockeln eller livstenen vid montering. Efter att fästet spänts fast mot sockeln trycks ett 80 cm metall rör ner i marken för att ge gravanordningen stabilitet. Inga spår av fästet kommer finnas efter monteringen då allt är under marknivå. Detta gör att risken för att komma åt fästet vid exempelvis gräsklippning inte kommer finnas.

Fästet är enkelt att hantera vid exempelvis jordsättning då man ibland kan vara tvungen att lyfta bort gravstenen tillfälligt.Beställningsformulär för åtgärd av gravsten

Sockelmonterat sidofäste: Sockeln förankras på ena sidan enligt gällande normer. Sockeln grovjusteras och kan komma att ha en viss lutning. Dock max 3 cm per meter.

- Kostnad 1895 kr inklusive moms.

Omdubbning: De gamla dubbarna kapas bort och ersätts med nya rostfria dubb enligt gällande normer.

- Kostnad 1295 kr inklusive moms.


Framkörnningsavgift om vi inte har fler uppdrag på samma plats. (Detta meddelas innan arbetet påbörjas.)